Camino de Santiago

To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą...

Błażejewo k. Dolska

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Błażejewie k. Dolska

Błażejewo, oddalone jest 6 km na północny-wschód od miasta Dolsk. W początkach wieś leżała w granicach parafii w Ostrowiecznie z kościołem p.w. św. Stanisława Męczennika. Biskup Poznański Jan Doliwa w 1363 r. przyłączył kościół do nowo utworzonej parafii w Dolsku, czyniąc go kościołem filialnym. Od 1685 roku Błażejewo należało administracyjnie do kościoła parafialnego w Dolsku. W 1673 roku wieś kupił szlachcic wielkopolski Adam Konarzewski i w tym samym roku przekazał fundacji na Świętej Górze w Gostyniu przy Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. W okresie kasaty Zgromadzenia (1876 – 1919) majątek błażejewski znajdował się w rękach fundatorów – rodziny Mycielskich, a po II wojnie światowej przeszedł w ręce skarbu państwa.

Pierwszą kaplicę, w źródłach zamiennie używa się na świątynię w Błażejowie określenia kościół, zbudowano za czasów ks. Stanisława Grudowicza (założyciela Kongregacji na Świętej Górze) w latach 1675-1677. W 1778 roku rozbudowano kaplicę przedłużając ją o sześć łokci (ok. 3,5 - 3,6 m) w kierunku zachodnim bez naruszenia starych ścian, aby uchronić znaki poświęcenia. Kaplicę z zewnątrz oszalowano. Z inicjatywy Kongregacji w 1872 r. dokonano prac restauracyjnych we wnętrzu kościoła. W 1876 roku kościół został zdewastowany. Po kasacie Kongregacji na Świętej Górze kościołem administrował proboszcz z Dolska. Tamże przekazano wszelkie paramenty kościelne. Po 1919 roku kościół powrócił do filipinów. W 1972 r. dobudowano do ścian prezbiterium pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie dla obsługującego kapłana, małą salkę katechetyczną i biuro. W 1973 r. utworzono przy kościele św. Jakuba Apostoła Ośrodek Duszpasterski, a następnie zbudowano dom katechetyczny. W 1983 r. udzielono pozwolenia na założenie cmentarza przy kościele. Dotychczas zmarli chowani byli na cmentarzu parafialnym w Dolsku. Od 1993 r. wokół kościoła ustawiono drewniane rzeźby Czesława Ptaka z Siedmiorogowa i Benedykta Włodarczaka z Masłowa przedstawiające Matkę Boską, Dzieciątko Jezus, św. Filipa Neri, św. Judę Tadeusza, św. Jakuba Apostoła, św. Franciszka z Asyżu, bł. Marię Karłowską i bł. Edmunda Bojanowskiego. W 2000 r. utworzona została w Błażejewie parafia w granicach dotychczasowego Ośrodka Duszpasterskiego.

Orientowany kościół zbudowany jest z drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej, obustronnie oszalowanej deskami, posadowiony na murowanym fundamencie. Nawa kościoła na planie krzyża łacińskiego posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium oraz transept w formie kaplic bocznych na rzucie trapezu. Pierwotna świątynia zbudowana była na planie krzyża greckiego. Elewacja zachodnia oraz kaplice zwieńczone są szczytami o wolutowych spływach obramionych listwami. Szczyt zachodni wyróżnia się od pozostałych trójlistnym krzyżem w listwowym otoku oraz krzyżem łacińskim w zwieńczeniu. Na skrzyżowaniu nawy z transeptem wznosi się kwadratowa wieża, zakończona barokowym hełmem obitym miedziowaną blachą z ośmioboczną, ażurową latarnią z cebulastą kopułką i krzyżem. Do prezbiterium od strony północnej przylega mała zakrystia. W 1972 r. całe prezbiterium otoczono pomieszczeniami pomocniczymi wykonanymi z muru obłożonego deskowaniem. Od zachodu do nawy głównej przylega mała kruchta zbudowana w 2000 roku. Zarówno nawa jak i transept nakryte zostały dwuspadowymi dachami ceramicznymi z kalenicą biegnącą na równej wysokości.

Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne ze stropem oraz podłogą deskowaną. Przestrzeń prezbiterialna zaakcentowana została jednostopniowym podwyższeniem. Okna doświetlające wnętrze dzielone szczeblinami zamknięte są od góry łukiem segmentowym. Na ścianie zachodniej umieszczony jest balkon muzyczny. Wyposażenie - kościół posiada trzy ołtarze wykonane z drewna, przyścienne, jednoosiowe i jednokondygnacyjne. Ołtarz główny pod wezwaniem Matki Boskiej Gostyńskiej datowany na 1 poł. XVII w. (ok. 1646 r.) o cechach właściwych dla stylistyki manierystycznej, wykonany został w drewnie lipowym barwnie polichromowanym. Według tradycji pochodzi z kościoła na Świętej Górze i w nim umieszczony był cudowny wizerunek Matki Boskiej. Za wtórnym wstawieniem ołtarza przemawia także widoczne wtłoczenie zabytku do zbyt ciasnego prezbiterium. Tabernakulum pochodzi z 1975 roku. W polu środkowym umieszczona została kopia XVI-wiecznego obrazu Matki Boskiej Gostyńskiej, malowana na desce, w 1996 r. przez Mariana Pawła Kaczmarka. W ołtarzu umieszczono figury świętych biskupów Wojciecha i Stanisława. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz przedstawiający stygmatyzację św. Franciszka z Asyżu.

Ołtarz boczny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła powstał po 1676 r., Pole środkowe mieści malowany na płótnie obraz św. Jakuba Apostola z 1 ćwierci XVII w. W dolnym, prawym rogu obrazu na kamiennej płycie zamieszczono łaciński fragment z 2 Listu św. Pawła do Koryntian DUM SUMUS IN CORPORE PEREGRINAMUR 2 Cor (tłum. jak długo jesteśmy w ciele pielgrzymujemy). Inskrypcja odzwierciedla życie św. Jakuba, niestrudzonego pielgrzyma w służbie ewangelii, który w podróżach misyjnych miał dotrzeć aż do Hiszpanii. Nad jego grobem wskazanym przez gwiazdę powstało największe sanktuarium w średniowiecznej Europie nazwane od jego imienia Santiago de Compostela. Wytyczony ponownie, a może raczej odtworzony wielkopolski szlak św. Jakuba przebiega w pewnym oddaleniu od Błażejewa. Można jednakże wysnuć hipotezę o jego oddziaływaniu w przeszłości na szerszą okolicę. Stąd wezwanie kościoła w Błażejowie. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się współczesny obraz ukazujący św. Filipa Neri.

Drugi ołtarz boczny pod wezwaniem św. Józefa pochodzi z 4 ćwierci XVII w. Pole środkowe wypełnia obraz św. Józefa z 1997 roku, drugiego patrona kościoła. W części górnej ołtarza znajduje się obraz św. Anny.

W wyposażeniu kościoła zwracają uwagę dwie rzeźby z 1 ćwierci XVIII w. przedstawiające postacie anielskie zawieszone na ścianach nawy (prawdopodobnie podtrzymywały dawniej jakąś część ołtarza i stanowiły część pierwotnego wyposażenia kościoła). Na ścianie północnej nawy znajduje się pełnoplastyczna rzeźba św. Franciszka z Asyżu datowana na 2 połowę XVIII wieku. Świętego ukazano w momencie stygmatyzacji, czyli pojawienia się na ciele pięciu ran w wyniku doświadczenia mistycznego. Na ścianach kościoła umieszczono czternaście stacji Drogi Krzyżowej namalowane na szkle, wykonane współcześnie i fundowane na jubileusz 300 - lecia poświęcenia kaplicy. Ściany i strop dekoruje polichromia malowana przez Annę i Zofię Pawłowską z Tarnowa.

Źródło: Teresa Palacz, http://www.kobidz.pl

 MAPA 
 KONTAKT 

adres: 63-140 Błażejewo 27

tel.: 061 282-52-66